Projekt Dukovany II

Projekt Dukovany II

Ačkoliv zastáváme názor, že jaderná energie má v energetickém mixu ČR své pevné místo, považujeme řešení navrhované Vládou ČR za nedomyšlené. Postrádá standardní podkladové materiály jako je vyhodnocení potřebnosti, nákladů a přínosů variant řešení. České republice hrozí podobná blamáž jako se solárními elektrárnami.

Nadále požadujeme, aby se projekt Dukovany II pohyboval v následujících mantinelech:

Ekonomika

1. Zastropování ceny v zákoně – včetně vyjasnění dopadů do cen pro konečné zákazníky a do státního rozpočtu.

2. Fixní cena projektu – dodávka musí být za pevnou cenu bez dalších variabilních složek.

3. Musí se jednat o dodávku „na klíč“, ve které bude pouze jeden hlavní dodavatel, který bude za projekt plně odpovědný, včetně souvisejících záruk.

4. Investorem stát místo ČEZu – hlavně z důvodu levnější financování. Zcela zásadní je cena peněz, pokud bude stavět stát za své peníze oproti tomu, kolik by stál projekt v případě ČEZ. Obchodní korporace jako ČEZ musí zaručit výnos projektu vůči svým akcionářům. ČEZ je navíc ve výhodné pozici – projekt může kdykoli přenechat k dokončení státu.

Tato varianta dokonce vycházela státu a ČEZu jako druhá preferovaná varianta v hodnocení jednotlivých dodavatelských modelů.

Pokud v tuto chvíli není vláda schopná přesně sdělit cenu peněz, jeví se tato varianta jako mnohem vhodnější

Bezpečnost a výběr partnera strategického pro ČR

5. Požadujeme vyloučení ruských a čínských dodavatelů z tendru. Ačkoli jsme diskutovali s odborníky výhody a případná rizika účasti ruských firem pouze v konsorciích, stále trvá naše pozice, že projekt musí odrážet dlouhodobé strategické, bezpečnostní a zahraničně-politické zájmy České republiky.

6. Neomezovat výkon bloku ve VŘ výkon na 1200 MWe a prodloužit termín předložení nabídek ze 7 na 18 měsíců – to značně limituje účast některých uchazečů, kteří mají mohou nabídnout bloky vyšších výkonů, např. 1400 MWe. Projekt svým nastavením vylučuje současné standardizované projektu původem z Francie a Jižní Koreji.

Věda a výzkum

7. Chceme více podpořit vědu a výzkum – ČR má mnohem větší potenciál v jaderné energetice a vědě včetně vývoje vlastních modulárních reaktorů, chceme proto navýšit rozpočet Technologické agentury ČR a podpořit další vědecká pracoviště. Chceme motivovat a podpořit nadějné vědce a projekt v tomto odvětví.

Detailní stanovisko

EKONOMIKA

Ad 1) Zastropování limitu maximální realizační ceny

Jedná se o regulatorní nástroj chránící konečné zákazníky (spotřebitele elektrické energie) před nepřiměřeným dopadem podpory nízkouhlíkové výrobny (jaderné elektrárny) do cen elektrické energie. Obdobný nástroj, tj. zastropování maximální výše podpory, byl po nekontrolovatelném solárním boomu v letech 2009 až 2011 zaveden do zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, ale bohužel až následně, kdy většina solárních elektráren byla již postavena. Pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu po roce 2012 platí, že výše výkupní ceny nesmí překročit maximální cenu uvedenou v zákoně, a to bez ohledu na ostatní okolnosti při stanovení výše výkupní ceny. Zavedení cenového stropu v podobě maximální realizační ceny v navrhovaném zákoně je v zájmu ochrany spotřebitelů elektrické energie. Tento nástroj je v legislativě využíván v případě obnovitelných zdrojů energie již několik let.

Ad 2) Fixní cena projektu

Cena projektů musí být pevná s minimem variabilních složek a přenášením odpovědnosti na investora/stát. Za veškeré průtahy a vícenáklady bude zodpovědný zhotovitel.

Ad 3) Dodávka na klíč “EPC Turn-key”

Vláda a ČEZ původně analyzovala několik dodavatelských modelů. Ačkoli byl u projektu Temelín a následně i Dukovanského preferován model čistého EPC s jedním dodavatelem na klíč, byl na květnovém zasedání výboru prezentován zvolený model, tzv. EPC-Flexi. Ten by umožňoval po výběru jednoho velkého dodavatele přesoutěžit dílčí dodávky a subdodávky.

Vláda preferuje kombinovaný dodavatelský model, byť zastřešený jedním hlavním dodavatelem technologie, tzv. jaderného ostrova. Ačkoli hlavní dodavatel by měl nést záruky za celý projekt, může zvolený model omezit účast některých firem ve výběrovém řízení a přispět ke komplikacím v organizaci projektu, nejasné odpovědnosti za některé celky stavby i případné záruky.

Dodávka tedy musí být na klíč s jedním hlavním dodavatelem, který ponese veškeré záruky.

Již realizované projekty ukázaly, že pokud není investor zároveň společností s vlastními personálními kapacitami v projektování a inženýringu, je pro koordinaci projektů vždy výhodný přímý vztah mezi investorem a jedním generálním dodavatelem. Ten totiž nese odpovědnost za své subdodavatele.

Ad. 4) Investorem stát místo ČEZu

Tato varianta znamená levnější financování i zrušení put opce pro ČEZ pro případ neúspěšného směrování projektu.

Zcela zásadní je cena peněz. Pokud bude stavět stát za své zdroje, může to znamenat výhodnější financování oproti tomu, kolik by stál projekt v případě ČEZ.

Konstrukce navržená vládou, kdy stát ručí za projekt schovaný v privátní/polostátní firmě, má příliš mnoho rizik. Ačkoli podmínky státních garancí jsou detailně popsány v několika smlouvách mezi státem, ČEZem a dceřinou společností ČEZu Dukovany II, nejsou zcela vyvážená a stát staví do nevýhodné role, protože na něj projekt vždy může spadnout. Proto je výhodnější převzít jej již teď v jeho počátku. To zároveň vyřeší mnoho rizik, ale především problém financování.

Pokud totiž stát zajistí financování, ale projekt bude realizovat ČEZ, tak ČEZ musí akcionářům přinést výnos okolo 10 % (IRR) a dojde tak k socializaci nákladů a kapitalizaci výnosů: ČEZ bude mít garantované zisky, ale zaplatí to občané. Argumentem vlády pak je, že ČEZ bude tlačen k včasnému dokončení projektu v daném finančním rámci.

Pokud by však například cena elektřiny na trhu byla o 60 EUR nižší než cena elektřiny od ČEZ, každá domácnost by doplácela několik set korun ročně navíc ve prospěch ČEZu.

Bezpečnost a výběr partnera strategického pro ČR

Ad 5) Vyloučení ruských a čínských dodavatelů z tendru

Výstavba nového jaderného zdroje bude znamenat pro Česko mimo jiné i výběr blízkého partnera na dalších 80 let. To je doba trvání výstavby a provozu nového bloku. Při výběru dodavatele proto nelze postupovat pouze ekonomickou optikou, ale je nutné zohlednit celou řadu strategických, bezpečnostních a zahraničně-politických zájmů České republiky.

Projekt výstavby je odrazem strategické ambice státu po energetické bezpečnosti. Její neoddělitelnou součástí je i zkoumání partnerů, kteří utvářejí energetický mix.

Podmínkou projektu má být uzavření silného partnerství, bez politického vydírání a nucených deklarací přátelství a nucené podpory zahraniční politiky státu, ze kterého bude dodavatelská společnost pocházet.

O výstavbu NJZ se uchází i společnosti států, které deklarují zcela otevřeně nepřátelský přístup k demokracii a bezpečnostnímu ukotvení České republiky v NATO a EU. Společnosti těchto států, jmenovitě Ruska a Číny, vůbec nemají být přizvání do procesu výběru jako hlavní dodavatel technologie.

Do jaké míry se společnosti z těchto zemí chovají čistě byznysově nebo jak jsou provázány na politickou garnituru daných režimů je otázkou pro bezpečnostní a zpravodajské složky státu, které se již touto problematikou také zabývaly.

Vláda si ve smlouvách uzavřených se společností ČEZ ponechává možnost v určitých situacích odmítnout vybraného uchazeče, nicméně je těžko představitelné, že v situaci, kdy vítězný uchazeč proinvestuje řadu prostředků na přípravu tendru bude nakonec odmítnut. Takový postup nahrává mezinárodním arbitrážím a ponechává Česko tlaku nedemokratických mocností.

Projekt musí plně odrážet dlouhodobé strategické, bezpečnostní a zahraničně-politické zájmy České republiky.

Na schůzce předsedů opozičních stran s premiérem v červnu 2020 Piráti a další opoziční strany deklarovali jako nejvhodnější řešení nepřizvat ruské a čínské dodavatele do tendru.

Následně na zasedání SVVNJZ dne 9. prosince 2020 zástupce Pirátů v tomto výboru navrhl usnesení, aby se tendr spustil bez přizvání těchto dodavatelů. O tomto usnesení nakonec nebylo hlasováno a členové výboru se většinově shodli, že tématem vyřazení potenciálně nebezpečných dodavatelů z tendru bude témat schůzky s premiérem v lednu 2021.

Provedli jsme si analýzu účasti rizikových uchazečů jako součást konsorcií. Nicméně i zde jsme došli k závěru, že konsorcium, v rámci kterého by tyto firmy byly zhotoviteli jaderného ostrova, se jevilo jako stejně rizikové.

Pokud by se navíc zúčastnilo konsorcium jako v Bulharsku v roce 2020 (Framatom+Rosatom+GE), tak navíc paradoxně u takového projektu hrozí ještě nižší účast českého průmyslu.

Ad. 6) Neomezovat ve výběrovém řízení výkon na 1200 MWe a prodloužit termín předložení nabídek ze 7 na 18 měsíců

Ačkoli dokumentace EIA pro lokalitu umožňuje umístění vyšších výkonů, tak zcela iracionálně se stále hovoří o omezení výkonu na 1200 MWe.

Nicméně další dokumenty Vlády i ČEZu již hovoří o blocích o výkonu do 1200 MWe. To značně limituje účast některých uchazečů, kteří mají mohou nabídnout bloky vyšších výkonů, např. 1400 MWe. Projekt svým nastavením vylučuje současné standardizované projektu původem z Francie a Jižní Koreje.

Konkrétně korejské KHNP může nabídnout pokročilejší APR-1400 nebo starší typ OPR-1000. Pokud budou chtít nyní podat nabídku, budou muset v relativně krátkém čase provést značné přepracování projektů a jako referenci pravděpodobně uvádět projekt Barakah (AbuDhabí, UAE).

Obdobou je francouzské EdF (= Electricité de France je “utilitou” tedy provozovatelem, který převzal původní projekty francouzské společnosti AREVA). Původní projekt EPR, který roste ve Finsku, Francii a dostavěn byl i v Čínské lidově demokratické republice je o mnoho vyšších výkonů 1600 až 1750 MWe. Pokud se budou chtít zúčastnit, pravděpodobně by museli nabídnou úplně nový typ o nižším výkonu. Existovalo i společné JV s japonským Mitsubishi Heavy Industries pod názvem ATMEA, ta však nebude pravděpodobně nikde nabízena.

Pokud však bude vláda trvat na výkonovém omezení 1200 MW, pak musí prodloužit dobu na podání nabídek v tendru ze současných 7 měsíců minimálně na 18, tak aby dodavatelé nabízející projekty vyšších výkonů měli dostatek čas na přeprojektování a zpracování kvalitních nabídek. Jen tak může být soutěž skutečně spravedlivá.

Description automatically generated

Věda a výzkum

Ad 7) Chceme víc podpořit vědu a výzkum

ČR má mnohem větší potenciál v jaderné energetice a vědě včetně vývoje vlastních modulárních reaktorů. Chceme proto navýšit rozpočet Technologické agentury ČR a podpořit další vědecká pracoviště, stejně tak musí být představeno konkrétní dlouhodobé schéma financování jaderného výzkumu. Chceme motivovat a podpořit nadějné vědce a projekt v tomto odvětví a proměnit Českou republiku z montovny na mozkovnu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články