České know-how

České know-how

Na co navazujeme (historie)

Česká republika navazuje na dlouhou tradici Československa v oblasti jaderné energetiky, a to jak v průmyslu tak i v jaderném výzkumu. Kombinace rozvinutého průmyslu a robustního jaderného výzkumu vyvrcholila v roce 1972 spuštěním vlastního jaderného reaktoru A1.

Vzhledem k historickým událostem a politickému vlivu byla nakonec tato technologie v Vlastní technologii Československo upustilo kvůli historickému vývoji a celý průmysl a výzkum se přiklonil k tlakovodním reaktorům VVER ruské výroby. Díky silné vědecké komunitě, robustnímu know-how a rozvinutému průmyslu bylo Československo jedním z mála států východního bloku, který byl schopen vyrábět a stavět jaderné reaktory.

Know-how českých firem a českého školství je zaměřeno především na technologii VVER, to jest bloků provozovaných v České republice. Za dobu provozu byl český průmysl schopen si tyto technologie osvojit a vyvinout vlastní pokročilejší. Navíc některé technologie pro Jadernou elektrárnu Temelín byly dodávány firmou Westinghouse, takže v oblasti I&C je český průmysl zvyklý pracovat s technologií západních dodavatelů.

Oblast výzkumu a vývoje se zaměřuje na reaktory všech konstrukcí. České týmy se zvláště podílejí na výzkumu v oblasti nových jaderných technologií a malých modulárních reaktorů. Samozřejmě část výzkumné kapacity zabírá podpora technologie provozované v Česku, tedy VVER.

Jaderný průmysl v ČR

I mnoho let po sametové revoluci si český jaderný průmysl zachoval své světové postavení. Kapacity pro výrobu komponent a pro řízení výstavby nových jaderných zdrojů nadále existují.

Průmyslovou aktivitu můžeme rozdělit do několika oblastí:

Česká věda

Věda a výzkum v oblasti mírového využití jaderné energie má v České republice tradici a silné zázemí. Český výzkum disponuje rozsáhlým inventářem výzkumných zařízení, často velmi unikátních, které umožňují provádět špičkový výzkum. Díky své výzkumné odbornosti a zázemí jsou jsou jeho aktivity významné nejen v české kotlině, ale i v porovnání se světem. Fungující spolupráce s průmyslem umožňuje provádět smysluplný aplikovaný výzkum. Odborné a technologické zázemí je využíváno i ve výzkumu primárním. Pro ilustraci pestrosti aktivit české jaderné vědy je možné uvést několik příkladů, které nepokrývají všechny oblasti:

 • Jaderné palivo - výzkum nových druhů paliv a palivového pokrytí, optimalizace využití paliva, vývoj výpočetních kódů pro výpočet zavážek reaktorů
 • Detektory ionizujícího záření - vývoj nových detektorů a detekčních systémů pro jaderné elektrárny, lékařství a průmysl
 • Nové jaderné technologie - thoriový palivový cyklus, reaktory 4. generace a malé modulární reaktory
 • Jaderná bezpečnost - analýza a rozvoj jaderné bezpečnosti, vývoj nových technologií a výpočetních kódů pro Probability Safety Assessment, těžké havárie a další oblasti provozu
 • Materiálový výzkum - zvláště jaderné reaktory, urychlovače a další výzkumná infrastruktura přispívá k vývoji nových materiálů nejen pro jaderné technologie, ale také pro průmysl 3.0, lékařství, vodíkové technologie, dopování křemíku pro fotovoltaické panely a další
 • Technologie zpracování jaderných odpadů (nejen použitého paliva, ale i nízko a středně radioaktivního odpadu), otázky vyřazování z provozu a problematika úložišť nízko, středně a vysoce radioaktivního odpadu
 • Aplikace záření v medicíně (vývoj nových léčiv, zobrazovacích metod,..), ve studiu životního prostředí, humanitních vědách (např. archeologie), zamezení šíření jaderných zbraní a dalších

České školství

České technické školství se rozvíjelo společně s vědou a průmyslem. Již v počátcích jaderného rozvoje v Československu byla založena Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI), která odborně pokrývala oblast jaderných technologií. S rozvojem jaderného výzkumu a průmyslu rostlo také školství. Dnes se věnuje jaderným technologiím hlavně FJFI, obory zaměřené na jadernou energetiku je možné studovat i na jiných technických fakultách českých univerzit (Fakulta elektrotechnická ČVUT, Fakulta strojní ZČU, Fakulta strojního inženýrství VUT,…). Důležité je zmínit také jaderné obory mimo jadernou energetiku jako je jaderná chemie, dozimetrie, a další obory aplikující jaderné technologie v různých oblastech přírodních a technických věd. Kvalitní výuka je postavena na spolupráci škol s vědeckými institucemi a průmyslem. České jaderné školství se pyšní vlastním školní jaderným reaktorem VR-1, který je jedním ze základních pilířů praktické výuky jaderné fyziky v české republice.

Jako i jiné technické obory se jaderné obory potýkají s nedostatkem studentek a studentů. Nedostatek absolventů přirozeně brzdí rozvoj české vědy a průmyslu, který má nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Jaké know how máme - jak ho můžeme rozvíjet?

Česká věda a český průmysl mají bohatou historii a rozsáhlé know how, které je stále aktuální (viz ukázky aktivit). Navíc disponuje kvalitním vzdělávacím systémem v oblasti jaderné energetiky a technologií. V know how můžeme identifikovat 4 směry, které se přímo pojí s otázku jaderné energetiky:

 • stavba jaderných elektráren,
 • podpora provozu jaderných elektráren,
 • vývoj nových technologií,
 • decommissioning.

Rozvoj zmíněných oblastí půjde přirozeně samovolně, ale zapojení státu by mohl vést rychlejšímu rozvoji, který by jistě přinesl české ekonomice a státu nové technologie, rozmach průmyslových aktivit s vysokou přidanou hodnotou a rozvoj znalostní ekonomiky. Jasnější vize v oblasti výzkumu projektovaná do grantových programů by také pomohla k dosažení lepších výsledků.

Konkrétní kroky, které by pomohly rozvoji:

 1. Změna financování výuky na vysokých školách (v současné době jsou dost podfinancované)
 2. Větší finanční alokace na programy zaměřené na rozvoj jaderných technologií v ČR
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články